EFS: Depository Filer Reports
Depository Reports

In the depository reporting system the candidates for constitutional (statewide) offices, county offices and the citywide offices in Boston, Cambridge, Lowell, Springfield and Worcester, and their designated depository banks, file campaign finance reports with OCPF by the following schedule:

In an off-election year, and for the first six months of an election year, the depository banks and candidates file:
  • Full (Full month report) - The reporting period is the first through the last day of the month and it is e-filed by the 5th day of the following month.
In the last six months of an election year (July - December), the banks and candidates file bi-weekly:
  • I (Partial month, first half report) - The reporting period is the first through the fifteenth of the month and it is e-filed by the 20th of the month.
  • II (Partial month, last half report) - The reporting period is the sixteenth through the last day of the month and it is e-filed by the 5th day of the following month.

The Depository Reports page groups the candidates' reports by office and by year for easier viewing.  The information goes back to 2002, the year e-filing commenced.

Office: Year:
Filer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Attorney General
15710 Healey, Maura T. I II I II I II I                
15235 McKenna, James P. Full                      
15832 Miller, John B.     Full                  
12832 Naughton Jr., Harold P. Full                      
10585 Tolman, Warren E. I II I II I II I                
Auditor
10057 Bump, Suzanne M. I II I II I II I                
14243 Connaughton, Mary Full Full Full                  
10125 DeNucci, Joseph Full Full Full                  
15810 Merelice, M K     Full                  
15800 Saint Aubin, Patricia   Full Full                  
Governor
15566 Avellone, Joseph C. I II I II I II I                
14955 Baker, Charles D. Full Full Full                  
15575 Berwick, Donald Mark I II I II I II I                
13182 Coakley, Martha I II I II I II I                
15587 Falchuk, Evan Full Full Full                  
15722 Fisher, Mark R. I II I II I II I                
13609 Grossman, Steven I II I II I II I                
15695 Kayyem, Juliette I II I II I II I                
15705 Lively, Scott Douglas Full Full Full                  
15708 McCormick, Jeffrey S. I II I II I II I                
14376 Patrick, Deval L. I II I II I II I                
14512 Ross, Grace C. I II I II I II I                
13771 Stein, Jill I II I II I II I                
Lieutenant Governor
15745 Arena-DeRosa, James C. I II I II I II I                
14923 Cheung, Leland II I II I II I                
15738 Edwards, Jonathan S. Full Full Full                  
15573 Kerrigan, Stephen J. I II I II I II I                
15017 Lake, Michael Edward I II I II I II I                
13644 Loscocco, Paul J.P. Full Full Full                  
13189 Murray, Timothy P. I II I II I II I                
10848 Pines, Lois I II I II I II I                
13256 Polito, Karyn E. Full IFull Full                  
10419 Tisei, Richard R. Full Full Full                  
Secretary of State
15776 D'Arcangelo, David Full Full Full                  
15772 Factor, Daniel   I II I II I                
10176 Galvin, William F. I II I II I II I                
14425 Kerry, Cameron F. I II I II I II I                
Treasurer of Commonwealth
14458 Conroy, Thomas P. I II I II I II I                
13045 Finegold, Barry R. Full Full Full I                
14385 Goldberg, Deborah I II I II I II I                
15769 Heffernan, Michael James Full Full Full I                
15750 Jackson, Ian T. I II I II I II I